Archive for April 1, 2014

సాహిత్యకాగడాలో పుస్తకపరిచయాలు.

సాహిత్య కాగడా మళ్ళీ వెలుగుతోంది.. అంటే ఇంత కాలం ఆరిపోయిందని కాదు. వెలుగుతూనే వుంది కానీ, ఆ వెలుగు పదిమందికీ కనిపించలేదన్నమాట….

ఆరంభమ్నుంచీ సాహిత్య కాగడాకు సాహిత్య మాఫియా ముఠాలతో గొడవ. సాహిత్యాన్ని తమ గుప్పిట్లో (పత్రికల సాహిత్య పేజీలు) పెట్టుకుని, హైజాక్ చేసి పబ్బం గడుపుకుంటున్న వారితో గొడవ. నిజాన్ని నొక్కి పట్టి తమకు లాభించేదే నిజమని నమ్మిచే వారితో గొడవ..ముఖ్యంగా పత్రికలు తమ చేతిలో వున్నాయి కాబట్టి, పత్రికలు తప్ప మన సాహిత్యానికి మరో వేదిక లేదు కాబట్టి, తాము, తమ వారు తప్ప మరొకరు రాసేది సాహిత్యం కానట్టు, మరెవరూ రచయితలు కానట్టు వ్యవహరించే వారితో గొడవ. ఈ గొడవ పడటంలో పరాయివారినేకాదు, తన వారనుకున్న వారినీ వదలటంలేదు కాగడా..

అనగనగా ఒక పుస్తకాలమ్మే దుకాణం. దుకాణం కాబట్టి, ఎన్ని పుస్తకాలమ్మితే అంత లాభం. పుస్తకాలమ్మాలంటే ప్రచారం అవసరం. మన తెలుగు పుస్తకాలకు ప్రచారం పత్రికల ద్వారానే లభిస్తుంది. కానీ పత్రికలలో సాహిత్య పేజీలు మాఫియా ముథాల చేతుల్లోనే వున్నాయి. కాబట్టి కొందరు రచయితల పుస్తకాలకే వాతిల్లో స్థానం వుంటుంది. కానీ, ఇంకా అనేక మంచి పుస్తకాలకు కనుక ప్రచారం లభిస్తే, అలాంటి పుస్తకాలున్నట్టు తెలిస్తే కొనే పాథకులున్నారు. అలా తెలియటం వల్ల మామూలుగా మ్ముడు పోయే పుస్తకాలేకాక, ఇతర పుస్తకాలూ అమ్ముదు పోతాయి. అందువల్ల రచయితలకూ లాభం. దుకాణానికీ లాభం. అయితే, మామూలు సాహిత్య ముఠాల గుప్పిట్లో వున్న పత్రికలు అందరి గురించీ రాయవు. కాబట్టి, ఈ దుకాణమే ఒక పత్రిక పెట్టి, అందరు రచయితలకూ, అన్ని పుస్తకాలకూ సరయిన ప్రచారం ఇవ్వాలని నిశ్చయించింది. ప్రచారం పత్రికల్లో బాగానే లభిస్తున్న ముఠాలకు చెందిన రచయితలు కాక, మంచి పుస్తకాలు రాసి ముఠాల గుప్పిట్లో చిక్కనందువల్ల మరుగున పడిన రచయితల పుస్తకాలూ పదిమందికి తెలిసేట్టు చేసే ఇలాంటి పత్రిక అవసరం వుంది.

అనుకున్నట్తుగానే ఆ దుకాణం పత్రికను పెట్టింది. దాంతో, ముఠాలలో లేని రచయితలంతా తమకు ఇప్పుడయినా కాస్తయిన ప్రచారం లభిస్తుందని ఆశపడటంలో తప్పుందా? ఎప్పుడూ, ఏ పత్రిక్లలో చూసినా దర్శనమిచ్చే ఆస్థాన గణం కాక, ఇతర దౌర్భాగ్య రచయితల పుస్తకాలకూ ప్రచారం లభించి, తమకు మంచి రోజులు వస్తాయని ముఠేతర రచయితలు ఆశపడ్డారు. సాహిత్యకాగడా కూడా అలానే అనుకుని తప్పులో పదింది.

దుకాణం పత్రిక ఆరంభమయింది. ఆ పత్రిక కూడా సాహిత్య మాఫియా ముఠాల పత్రికల్లో ఒకటయింది. అవే పుస్తకాలు, వారే రచయితలు. పత్రికలలో కనిపించేవారే ఇక్కడా కనిపిస్తున్నారు. ఒక జర్నలిస్టు కథకుది పుస్తకానికి ఎలాగో పత్రికలలో ప్రచారం లభిస్తుంది. ఈ దుకాణం పత్రికలోనూ వారికే పెద్దపీట. అదే సమయానికి విడుదలయిన ఇతర రచయితలూ, వారి పుస్తకాలను ముఠాల పత్రికలు విస్మరించినట్టే దుకాణం పత్రిక కూడా విస్మరించింది. ఇప్పుదు చెప్పండి….బయట బోలెడన్ని ముఠాల బాకాల భేకాలుండగా, దుకాణానికీ, ఆ భేకాల్లో మరో భేకమయి, ఆ ఘూకాలకే బాకాలూదుతూంటే, ఇక అది అందరు రచయితల పుస్తకాలకెలా న్యాయం చేయగలుగుతుంది? బయట ముథాలే దుకాణం పత్రికలోనూ చేరి, అవే సంకుచితాలు, అవే రంగుటద్దాల కళ్ళతో ప్రపంచాన్ని చూపిస్తూంటే, ఇక సామాన్య రచయితలేమవుతారు? వారి పుస్తకాలున్నట్టు పదిమందికీ ఎలా తెలియాలి?

ఈ పరిస్థితి ఇలా వుండగా, తమ వ్యాపారానికి రచయితల దగ్గర పెట్తుబడి తీసుకుని పుస్తకాలమ్మే బాజార్లూ వెలుస్తున్నాయి. రచయిత రాయటము, పుస్తకాన్ని అచ్చువేసుకోవటమూ పెట్తుబడి. కానీ, ఇక అమ్మిపెట్టే బజార్లకూ పెట్టుబడి పెట్టే దుస్థితిని చూసి సాహిత్యకాగడా మండి పోతోంది. అయినా, అమాయక రచయితలు దుకాణం వైపు ఆశగా చూస్తున్నారు. మాయాబాజార్ల మోహంలో పడి పెట్టుబడి పెదుతున్నారు.

ఇది చూసి కాగడా వెలగటం ఆరంభమయింది.

ఇకపై, కాగడాలో వారానికి ఒక రోజు కొత్త పుస్తకాల పరిచయం వుంటుంది. ఇది పుస్తక సమీక్ష కాదు. విమర్శ కాదు. కేవలం పుస్తక పరిచయం మాత్రమే. కాబట్టి రచయితలు కాగడా వారి రచనలకు నిప్పతించి తమాషా చూస్తుందని భావించవద్దు. రచయితల వ్యక్తిగతాలతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి రచయిత పుస్తకాన్నీ కాగడా పరిచయం చేస్తుంది. ఆ వారంలో ఎన్ని పుస్తకాలందితే, అన్ని పుస్తకాలనూ పరిచయం చేస్తుంది. పుస్తక సమాచారాన్ని వీలయినంతగా అందరికీ తెలిపే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇందులో కాగడాకు లాభం ఏమిటంటారా?

ఇప్పతికే కాగడా పత్రికలు చేయలేని పనులు చేసి చూపిస్తూ, సాహిత్య మాఫియా ముథాలు ఉలిక్కి పడేట్టు చేస్తోంది. కాగడా విమర్శలకు తట్తుకోలేక, ఒక మాఫియా ముథా పత్రిక, మంచికథను వెతికే నెపం మీద తమ కథలు, తమ వారి కథలకు ప్రామాణికత కల్పించుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇదొక ఉదాహరణ మాత్రమే…ఇలాంతివెన్నో వున్నాయి.

కాబట్టి, ఇక నుంచీ ప్రతి ఆదివారం, సాహిత్య కాగడాలో కొత్త పుస్తకాల పరిచయం వుంతుంది. కాగడాలో తమ పుస్తకాల పరిచయం కోరుకునేవారు ఒక్క కాపీ అందచేస్తే చాలు. మరొక్క సారి స్పష్టం చేస్తున్నాను. ఇది పుస్తక పరిచయమే తప్ప సమీక్ష కాదు, విమర్శకాదు.

పుస్తకాలను అందచేయాలనుకున్నవారు kmkp2025@gmail.com కు మెయిల్ చేస్తే అడ్రెసు ఇస్తాను. ఎలాంటి రంగుటద్దాలు, ఇజాలు, ముథాలు లేకుండా పుస్తకాలకు ప్రచారం కల్పించాలన్న వుద్దేశ్యం తప్ప మరొక వుద్దేశ్యం లేదు. ఇష్టమయిన వారు పుస్తకాలు పంపవచ్చు. ఒకవేళ పుస్తకావిషకరణ తేదీ నిర్ణయమయితే ఆవివరాల్లో అందించాలి. ఆవిష్కరణ అయిపోతే ఆ వివరాలు అందించినా చాలు.

రచయితలకెవరి ఫేవర్లూ అవసరం లేదు. ఏ ముథాలూ అవసరం లేదు. అతని ప్రతిభనే అతనికి విలువనిస్తుందని నమ్ముతోంది సాహిత్యకాగడా. ఇతర రచయితలకూ అదే చెప్తోంది.

మనకు ఎవరు అవకాశాలు కల్పించకపోయినా ఫరవాలేదు. మన సృజనాత్మకతతో మనకు అవకాశాలను మనమే కల్పించుకుందాం…

April 1, 2014 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: pustaka paricayamu