తీస్రీకసం- నవలనుంచి సినిమా!

ప్రతి గురువారం ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక అనుబంధం చిత్రప్రభలో సినిమా విశ్లేషణాత్మకమయిన నా వ్యాసాలు సినిమాసిత్రాలు శీర్షికన ప్రచురితమవుతాయి. ఈవారం (73వ వారం) నవలలనుంచి సినిమాలు మలచటం కొనసాగుతోంది. అందులో భాగంగా తీస్రీకసం సినిమా స్క్రిప్టు రచన విశ్లేషణ్స్ను చదవండి ఇక్కడ.

Enter Your Mail Address

October 7, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: sinemaa vishleashaNaa.

Leave a Reply