చిత్ర మాసపత్రికలో తీవ్రవాదం రివ్యూ!

ఈనెల చిత్ర మాస పత్రికలో నేను రచించిన తీవ్రవాదం పుస్తకం రివ్యూ ప్రచురితమయింది. ఆరివ్యూ ఇది.

my review

Enter Your Mail Address

October 20, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: pustaka paricayamu

Leave a Reply