హాసం సభకు ఆహ్వానం!

ప్రతినెలా చివరి శనివారం హాసం సభ త్యాగరాయగానసభ మినీహాలులో జరుగుతుంది. అందరికీ ఆహ్వానం.

ఆహ్వానపత్రిక ఇదిగో… haasamclub invitation

Enter Your Mail Address

October 30, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply