నౌషాద్- ఒక పరిచయం!

ఈభూమి మాస పత్రికలో పాడుతా-తీయగా శీర్షికన ప్రచురితమయిన వ్యాసం.  చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

naushadnausha

Enter Your Mail Address

February 24, 2010 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Tags: , , , ,  · Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. mohanramprasad - February 24, 2010

    Noushaadjeee parichayam mee article lo marinta parimalinchindi..
    enta srama meedi..! aa patalu vintunnanduku runam ela teerchukovali?

Leave a Reply