అహ, నాకు సన్మానమంట!!!!!

మా రైల్వేలో లలితకళాసమితి అని సాంస్కృతిక సంస్థ వుంది. వారు రైల్వే ఉద్యోగం చేస్తూ సాహిత్య రంగంలో చురుకుగా రచనలు చేస్తున్న వారిని సన్మానించాలని అనుకున్నారు. మొత్తం అయిదుగురికి చేయాలని అనుకున్నారు. మరి ఎలాగ తెలిసిందో ఆ అయిదుగురిలో నన్నూ ఒకరిగా ఎంచుకున్నారు.

నన్ను అడిగితే నేను మరో మంచి రచయిత పేరు సూచించాను. ఎందుకంటే నేను ఎన్నడూ లలిత కళా సమితి ఏ కార్యక్రమంలోనూ పాల్గొనలేదు. కాబట్టి, లలిత కళా సమితిలో చురుకుగా పాల్గొంటూ, రచనలు చేస్తున్న ఆ రచయితను సత్కరిస్తే ఔచిత్యంగా వుంటుందని అన్నాను.

మేము అయిదుగురికే సన్మానం చేయాలనుకుంటున్నాం అన్నారు.

నాబదులు ఆయనకు చేయండి అన్నాను.

తీరాచూస్తే వారు అతికించిన పోస్టర్లలో నా పేరుంది.

సన్మానం చేయాలనుకున్నది వారిష్టం. మధ్యలో నీ బోడిసలహాలతో సన్మానం రా మోకాలొడ్డకు అన్నారు శ్రేయోభిలాషులు.

అదీ నిజమే అనిపించింది.

అందుకే అహ నాకు సన్మానంట అనుకుంటూ తయారయిపోతున్నాను. మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఇదిగో ఆహ్వానపత్రిక…….

sanman

Enter Your Mail Address

March 3, 2010 · Kasturi Murali Krishna · 2 Comments
Posted in: Uncategorized

2 Responses

  1. మంచు పల్లకీ - March 3, 2010

    Congrats Sir..

  2. kodihalli murali mohan - March 5, 2010

    congratulations! I missed it.

Leave a Reply