తెలంగాణా తేట గీతం-2

ధర్మపురి ప్రయాణం లో నేను రాసుకున్న రెండవ పాట ఇది. ఈపాటలో చమత్కారం నాకు బాగా నచ్చింది. పదాలు వాడిన విధానం అద్భుతం. పాట ఇది.

పున్నపు వెన్నెల వలలో పూసీ కాయంగ వలలో
అమాస చీకటిలో వలలో ఆగి కాయంగా వలలో
చుక్కల రాణి వల్లో చూడనిచ్చినాదీ వల్లో
చూసినంతయూ చూసీ వల్లో సుడికొంగులువట్టే వల్లో
మైకొంగులు వట్టే వల్లో మీరెవ్వారే వల్లో
మేనత్తకొడుకూనీ వల్లో నీబావనీ వల్లో
నీ అమ్మనాన్నలకూ వల్లో నేనే అల్లుడినీ వల్లో
వాళ్ళింటి ముంగట వల్లో కల్యాప చెట్టూ వల్లో
కోతలు కాసిందీ వల్లో పూతలు పూసిందీ వల్లో
కాయలు కోపిచ్చీ వల్లో కాటుకలిప్పిచ్చీ వల్లో
ఇదికాస్త మాఇంటికీ వల్లో ఇచ్చీవస్తావా వల్లో
ఇచ్చీవత్తురుగానీ వల్లో ఇల్లూ ఎరుకలేదూ వల్లో
పోయీవత్తునుగానీ వల్లో పోలికతెలియరాదూ వల్లో
పోంగా మా ఇల్లూ వల్లో పోకల దర్వాజా వల్లో
రాంగా మా ఇల్లూ వల్లో రంగుల తలుపూలూ వల్లో!!!!.

Enter Your Mail Address

March 10, 2010 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply