సైగల్- సినీ గేయ ప్రపంచానికి ఆకాశం!

ఇది మార్చ్ నెల ఈభూమి మాస పత్రికలో పాడుతా తీయగా శీర్షికన ప్రచురితమయిన వ్యాసం. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

SIGAL 1SIGAL 2

Enter Your Mail Address

March 27, 2010 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: నా రచనలు.

Leave a Reply