సౌశీల్య ద్రౌపది పుస్తకావిష్కరణ సభ!

సౌశీల్య ద్రౌపది పుస్తకావిష్కరణ సభ! తెనాలిలో మేనెల రెండవ తారీఖున జరుగుతోంది. అందరికీ ఇదే ఆహ్వానం.

నేను హైదెరాబాదులో వుంటాను. నేను రచించిన పుస్తకావిష్కరణ సభ, హైదెరాబాదులో కన్నా ముందు ఎనాలిలో జరుగుతోంది.

నిజానికి ఒకటో తారీఖున విజయవాడలో జరగాల్సి వుంది. కానీ, హాలు దొరకనందున అది 22వ తారీఖుకు వాయిదా వేశారు. . దాంతో సౌశీల్య ద్రౌపది పుస్ర్తకావిష్కరణ సభల పరంపర తెనాలితో ఆరంభమవుతోంది.  8 న హైదెరాబాదులో, 9 న వరంగలు లోనూ సభలు జరుగుతాయి,

తెనాలి పుస్తకావిష్కరణ సభ ఆహ్వాన పత్రం ఇదిగో……

invitation

Enter Your Mail Address

April 30, 2010 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: pustaka paricayamu

Leave a Reply