మనది ఆత్మహంతకుల దేశమా???

ఇది ఆంధ్రప్రభ ఆదివారం అనుబంధం లో సగటుమనిషి స్వగతం శీర్షికన ప్రచురితమయింది.

ఇది చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని నిర్మొహమాటంగా తెలపండి.

saga

Enter Your Mail Address

May 15, 2010 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. krishna - May 17, 2010

    బాగా వ్రాసారు. అభినందనలు.

Leave a Reply