దర్శనం మాస పత్రికలో, సౌశీల్య ద్రౌపది సమీక్ష.

జూన్ నెల దర్శనం మాసపత్రికలో ప్రచురితమయిన సమీక్ష ఇది.

review

Enter Your Mail Address

June 9, 2010 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: pustaka paricayamu, నా రచనలు.

One Response

  1. కోడీహళ్లి మురళీమోహన్ - June 9, 2010

    బాగుంది.

Leave a Reply