జాగృతి వార పత్రికలో సౌశీల్య ద్రౌపది పరిచయం.

జాగృతి వార పత్రికలో సౌశీల్య ద్రౌపది పరిచయం.ఈవారం జాగృతి వార పత్రికలో సౌశీల్య ద్రౌపది పరిచయం ప్రచురితమయింది. ఆ పరిచయాన్ని ఈ క్రింద చదవండి.

RIVIEW  1RIVIEW  2 JPG

Enter Your Mail Address

June 17, 2010 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: pustaka paricayamu, నా రచనలు.

One Response

  1. మందాకిని - June 17, 2010

    కస్తూరి మురళీకృష్ణ గారికి అభినందనలు!

Leave a Reply