ఈభూమి లో సౌశీల్య ద్రౌపది సమీక్ష…

ఈ నెల ఈభూమి మాస పత్రికలో  లో సౌశీల్య ద్రౌపది సమీక్ష ఇది….

Enter Your Mail Address

July 10, 2010 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. కోడీహళ్లి మురళీమోహన్ - July 11, 2010

    ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్‌గారి విశ్లేషణ అద్భుతంగా వుంది.

Leave a Reply