లవ్ ఇన్ ద టైం ఆఫ్ కలరా

అక్షరాంజలి శీర్షికన నేను ఆంధ్ర భూమి వారపత్రికలో రాసిన “లవ్ ఇన్ ద టైం ఆఫ్ కలరా” అనే పుస్తకపు పరిచయం ఇక్కడ చదవండి.   

love-in-the-time-of-cholera

Enter Your Mail Address

July 30, 2008 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: అక్షరాంజలి

No Responses

  1. కొత్తపాళీ - July 30, 2008

    ఈ నవల ఇప్పుడే చదువుతున్నాను నేను యాదృఛ్ఛికంగా. ఎప్పటికి పూర్తయ్యేనో! అయ్యాక వచ్చి మీతో నా అనుభూతులు కూడా పంచుకుంటా. :)

  2. JayaPrakash Telangana - July 30, 2008

    I ordered the DVD as soon as the movie released but it didn’t live to the hype of the book (based on which i rented the DVD)

    It’s always true that you can’t fit a novel into 2 hour movie, reading is a whole another level of experience.

    కొత్తపాళీ please share your thoughts / experiences after you finish reading the book & then watch the Movie(let me know if you don’t find it, i’ll lend you a copy), let me know how they compare. may be i didnt like the movie as i never read the book.

Leave a Reply