ఉషాఖన్నా- పరిచయం.

ఉషాఖన్నా- పరిచయం.- ఇది సెప్టెంబర్ నెల ఈభూమి మాస పత్రికలో ప్రచురితమయిన వ్యాసం.

Enter Your Mail Address

October 1, 2010 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: sinemaa vishleashaNaa.

One Response

  1. madhuri - October 6, 2010

    It’s a very good article on a very good music director. It’s sad that talent has taken a back seat.

Leave a Reply