వినాయకుడి అతి భక్తి వెతలు.

వినాయకుడి అతి భక్తి వెతలు.  ఇది ఆంధ్రప్రభ ఆదివారం అనుబంధంలో సగటుమనిషిస్వహతం శీర్షికన ప్రచురితమయింది.

Enter Your Mail Address

October 3, 2010 · Kasturi Murali Krishna · 2 Comments
Posted in: నా రచనలు.

2 Responses

  1. SIVARAMAPRASAD KAPPAGANTU - October 3, 2010

    Muralikrishna Garoo. You have written an excellent article just reflecting whatever everybody is feeling. Its really bad that these “Bajaru Pujalu” have become a modern day malady. I hope these shall put an end in the near future and everybody can perform pooja to the deity they believe in in the calm atmosphere of one’s own house.

    I have been planning to write about the Nimajjanam and the aftermath for the last several days but could not. I have written a few sentences reflecting my feelings in my blog giving link to your publication and scheduled the same to appear on 4th October, 2010 at about 5.00 PM, as right now I posted a OPEN LETTER TO AKASHAVANI.

    Once again I thank you and Congratulate you for a timely and well meaning article.

  2. blogyama - October 3, 2010

    athi dhenilonyna pramadame

Leave a Reply