మైక్రో ఫైనాన్స్ పవర్ పాలిటిక్స్……..

మైక్రో ఫైనాన్స్ పవర్ పాలిటిక్స్……..

ఇది 18.11.2010 నాటి ఆంధ్రభూమి వార పత్రికలో పవర్ పాలిటిక్స్ శీర్షికన ప్రచురితమయింది.

Enter Your Mail Address

November 12, 2010 · Kasturi Murali Krishna · 2 Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: Uncategorized, పవర్ పాలిటిక్స్.

2 Responses

  1. మాగంటి వంశీ - November 13, 2010

    ఎన్నైనా చెప్పండి….ఆకులవారు మహావృక్షాలవుతారు, ఆకులు పట్టుకున్నవారు మటుకు? … :)

    ఒక్కడేమిటీ ? రెండే జాతులు! మోసగించే జాతి – మోసపోయే జాతి….మధ్యలో వారెవ్వరూ మిగలట్లా! కంఠశోష, కంఠపాశం తప్ప! జై అఖండ భారతావనీ! మోసాల ఆంధ్రావనీ! మరిన్ని ఆత్మహత్యలు చూడనీ! గొఱ్ఱెలను ఆనందించనీ!

  2. Aripirala - November 13, 2010

    Read this in the magazine. This is one of the most balanced article I have seen so far. Good work Muralikrishna garu.

    (sorry for not commenting in Telugu)

Leave a Reply