బిచ్చగాడి సేల్స్ మాన్ పవర్ పాలిటిక్స్.

బిచ్చగాడి సేల్స్ మాన్ పవర్ పాలిటిక్స్.

ఇది ఆంధ్రభూమి వార పత్రిక 9.12.2010 నాటి సంచికలో పవర్ పాలిటిక్స్ శీర్షికన ప్రచురితమయింది.

Enter Your Mail Address

December 11, 2010 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: పవర్ పాలిటిక్స్.

Leave a Reply