ది డెవిల్ వేర్స్ ప్రాదా— విశ్లేషణ.

ది డెవిల్ వేర్స్ ప్రాదా— విశ్లేషణ.

ఇది ఈభూమి జనవరి సంచికలో ప్రచురితమయింది.

Enter Your Mail Address

January 9, 2011 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: పుస్తక పరిచయము

One Response

  1. కోడీహళ్లి మురళీమోహన్ - January 10, 2011

    జన్మదిన శుభాకాంక్షలు!

Leave a Reply