సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలు- ఈభూమి సమీక్ష.

సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలు- ఈభూమి సమీక్ష.

ఫిబ్రవరి ఈభూమి మాస పత్రికలో సైన్స్ ఫిక్షన్ కథల సమీక్ష ఇది.

Enter Your Mail Address

February 4, 2011 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. chavakiran - February 4, 2011

    And Read the e-book on Kinige!
    సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలు On Kinige

Leave a Reply