శ్రీకృష్ణదేవరాయలు- పుస్తకం ఇలావుంటుంది.

శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పుస్తకం అట్ట ఇది. దీనిపైఅన మీ అభిప్రాయం చెప్పండి.

పుస్తకం పేజీల్య్-125.
వెల రూ 50/-
నవోదయ బుక్ షాప్ లో దొరుకుతాయి. www.kinige.com లో కూడా లభ్యమవుతాయి.

Enter Your Mail Address

April 3, 2011 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized, నా రచనలు.

Leave a Reply