కథల సంకలనాలు- విశ్లేషణ.

ఇది ఒక పత్రికకోసం రాసింది. చాలా కాలమయింది పపంపి. చివరికి వారికి దీన్ని ప్రచురించవద్దని చెప్పి మీముందుంచుతున్నాను. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

Enter Your Mail Address

April 24, 2011 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. jagadeesh dandu - April 28, 2011

    మీరు కథల సంకలనాలు- విశ్లేషణ ను టైపు చేసి ప్రచురిం చండి. అప్పుడు వాటిని చదివి మా అభిప్రాయము చెప్ప గలము.

Leave a Reply