చిత్ర మాస పత్రికలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సమీక్ష.

ఆగస్ట్ నెల చిత్ర మాస పత్రికలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పుస్తక సమీక్ష ప్రచురితమయింది. రాసినది శ్రీవల్లీ రాధిక. శ్రీవల్లీ రాధిక సాధారణంగా పుస్తక సమీక్షలు రాయరు. అందుకే ఈ రివ్యూ ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంటుంది. పైగా, నా పుస్తకాల గురించి సృజనాత్మక రచయితలు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్త పరచటం అత్యంత ఆనందకరమయిన విషయం.

Enter Your Mail Address

July 29, 2011 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: పుస్తక పరిచయము

Leave a Reply