తెలకపల్లి రవి- గమనం, మరి రెండు పుస్తకాల సమీక్షలు.

తెలకపల్లి రవి గమనం పుస్తకం తోపాటు ఇతర రెండు వేరే పుస్తకాల సమీక్షలివి. ఆంధ్రభూమి వారపత్రికలో ప్రచురితమయ్యాయి.

Enter Your Mail Address

August 17, 2011 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: పుస్తక పరిచయము

Leave a Reply