సగటుమనిషి స్వగతం-గుప్పిట్లో అమావాస్య.

గతంలో ఆదివారం ఆంధ్రప్రభ అనుబంధంలో ప్రచురితమయి విశేషాదారణ పొందిన సగటుమనిషిస్వగతం శీర్షిక మళ్ళీ ఆరంభమయింది. ఇప్పుడిది ప్రతి బుధవారం ఎడిట్ పేజీలో వస్తుంది.

Enter Your Mail Address

October 7, 2011 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: నా రచనలు.

Leave a Reply