చచ్చేట్టు నవ్వుతున్న సగటుమనిషి.

ఇది 12.1.211 నాటి ఆంధ్రప్రభలో ఎడిట్ పేజీలో ప్రచురితమయింది.

Enter Your Mail Address

October 13, 2011 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. Parimala - October 16, 2011

    sagatu manishi navatam thappa emi cheyaleka pothunadu

Leave a Reply