మా అమ్మాయి క్లాసు మాత్రం నడపమంటున్న సగటుమనిషిస్వగతం.

ఇది ఇవాళ్టి ఆంధ్రప్రభ ఎడిట్ పేజీలో ప్రచురితమయింది.

Enter Your Mail Address

October 19, 2011 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. కొత్త పాళీ - October 21, 2011

    well said!

Leave a Reply