పాపం పోలీసులంటున్న సగటుమనిషిస్వగతం.

ఇది నిన్నటి ఆంధ్రప్రభ ఎడిట్ పేజీలో ప్రచురితమయింది.

Enter Your Mail Address

October 30, 2011 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized, నా రచనలు.

Leave a Reply