గుల్జార్ పాటలవిశ్లేషణ.

ఈ వ్యాసం డిసెంబర్ నెల ఈభూమిలో ప్రచురితమయింది.

Enter Your Mail Address

December 17, 2011 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: సంగీత మహారధులు

One Response

  1. సుజాత - December 17, 2011

    మురళీ కృష్ణ గారూ,
    షమ్మీ,దేవానంద్, పోయినపుడు మీ రాతల్ని బాగా మిస్ అయ్యాను,. వాళ్ళ పాటల్ని విశ్లేషిస్తూ మీరు రాస్తే చదవాలని గట్టిగా అనిపించింది. ఈ వ్యాసం కొంత దాహార్తిని తీర్చింది. మళ్ళీ అడుగుతున్నా…వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు రాస్తారు?

Leave a Reply