పరుగుకే పైసా అంటున్న సగటు మనిషి.

Enter Your Mail Address

January 19, 2012 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: Uncategorized, సగటుమనిషి స్వగతం.

One Response

  1. జొన్నవిత్తుల శ్రీరామచంద్రమూర్తి - January 28, 2012

    చాలా బాగా రాశారు. నేనంటున్నది క్రికెట్ స్టార్ ల గురించి కాదు, మేనేజర్ల గురించి. మా మేనేజర్ పనిని విభజించడం కోసం షిఫ్టులు వెయ్యడు. షిఫ్టులు వెయ్యడం కోసం పనిని పెండింగ్ పెట్టించే రకం. ఏంచేస్తాం ? జీతాలందుకుంటున్నాం గనక జీతగాళ్ళలా తయారవ్వాల్సిందే. ఈ మూలంగా అయినా గోడు వెళ్ళబోసుకునే అవకాశం కలిగినందుకు ఆనందిస్తున్నాను.

Leave a Reply