రాహుల్ ద్రావిడ్ రిటయిరయితే అందరూ పొగడుతున్నారెందుకు? సగటుమనిషి స్వగతం

ఈవారం ఇదీ సగటుమనిషి సందేహం. ఇది ఈనాటి ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికలో ఎడిట్ పేజీలో ప్రచురితమయింది.

Enter Your Mail Address

March 14, 2012 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: సగటుమనిషి స్వగతం.

One Response

  1. surampudi pavan santhosh - March 15, 2012

    చాలా బావుంది. ఇంతకీ సగటుమనిషి పేరిట రాసేవి మీ అభిప్రాయాలు కావు కదా.

Leave a Reply