దేవుడు గెలిచాడు, దేశం వోడింది. నేతలు గెలిచారు, మనం వోడాం, అంటున్న సగటుమనిషి.

ఇది, 21.3.2012 నాటి ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికలో ప్రచురితమయింది.

Enter Your Mail Address

March 22, 2012 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: సగటుమనిషి స్వగతం.

One Response

  1. Sri - March 22, 2012

    Nice write up.

Leave a Reply