సగటుమనిషి5స్వగతం– మళ్ళీ ఆరంభం.

ఆంధ్రప్రభ దిన పత్రికలో సగటు మనిషి స్వగతం మళ్ళీ ఆరంభమయింది. ప్రతి మంగళ వారం ఎడిట్ పేజీలో వస్తుంది. నిన్న ప్రచురితమయిన స్వగతం ఇది.

Enter Your Mail Address

August 8, 2012 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: సగటుమనిషి స్వగతం.

Leave a Reply