నవలనుండి సినిమా వరకు- క్లాక్ వర్క్ ఆరెంజ్

ఈభూమి మాసపత్రికలో గత మూడు సంవత్సరాలుగా నేను రాస్తున్న ఫీచర్ ఇది. ఈశీర్షికన ఈ నెల క్లాక్  వర్క్ ఆరెంజ్ సినిమాను పరిచయం చేశాను.

Enter Your Mail Address

August 20, 2012 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: సినిమా విశ్లేషణ

Leave a Reply