నవలనుంచి సినిమా వరకు- రాబిట్ ప్రూఫ్ ఫెన్స్.

ఈ భూమి మాస పత్రిక సెప్టెంబర్ సంచికలో ప్రచురితమయిందీ వ్యాసం.

Enter Your Mail Address

September 29, 2012 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: సినిమా విశ్లేషణ

One Response

  1. Farwa Shah - October 10, 2012

    Sir,
    I could not read a single word of it. I think its Bangali script. I m too much interested in Indian views about partition. M from Pakistan. M ur facebook friend. what to do???
    Farwa

Leave a Reply