నేను సాహిత్య అకాడెమీ సమావేశానికి బెంగళూరు వెళ్తున్నాను.

నేను సాహిత్య అకాడెమీ సమావేశంలో నా ప్రపంచం- నా రచనలు అన్న అంశం పై మాట్లాడటానికి బెంగళూరు వెళ్తున్నాను. ఆహ్వాన పత్రం జతచేస్తున్నాను. బెంగళూరులో వున్న తెలుగువారు వీలుంటే కలిస్తే సంతోషిస్తాను.

South and North – Eastern Writers’ Meet (2

Enter Your Mail Address

October 15, 2012 · Kasturi Murali Krishna · 2 Comments
Posted in: Uncategorized

2 Responses

  1. కోడీహళ్లి మురళీమోహన్ - October 15, 2012

    congrats!

  2. Dr.Acharya Phaneendra - October 16, 2012

    అభినందనలు!

Leave a Reply