ది గ్రేప్స్ ఆఫ్ రాత్

15 మార్చ్ 2007 నాటి అంధ్రభూమి వారపత్రికలో పద్మ పేరుతో నేను రాసిన పుస్తక పరిచయం ‘ ది గ్రేప్స్ ఆఫ్ రాత్ ‘ చదవండి. మీ వ్యాఖ్యలు రాయండి.

thegrapesofwrath.pdf 

Enter Your Mail Address

November 23, 2007 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: అక్షరాంజలి

Leave a Reply