విజన్ తెలంగాణ పత్రికలో నా వ్యాసం.

విజన్ తెలంగాణా అన్న కొత్త వార పత్రిక ఆరంభమయింది. ఈ పత్రికలో కస్తూరి తిలకం అన్న శీర్షికన వ్యాసాలు రాస్తున్నాను. ఆ వ్యాసాల పరంపరలో ప్రచురితమయిన తొలి వ్యాసమిది.

Enter Your Mail Address

November 8, 2012 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: పవర్ పాలిటిక్స్.

Leave a Reply