అంతా రొటీనే అంటున్న సగటుమనిషి.

ఇకపై ప్రతి గురువారం ఆంధ్రప్రభ ఎడిట్ పేజీలో సగటుమనిషిస్వగతం ప్రచురితమవుతుంది. ఇది ఈరోజు ప్రచురితమయిన వ్యాసం.

Enter Your Mail Address

January 17, 2013 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: సగటుమనిషి స్వగతం.

Leave a Reply