ఆ అరగంటచాలు పుస్తకం పై ఆచార్య ఫణీంద్ర సమీక్ష.

ఆచార్య ఫణీంద్ర కొత్త బ్లాగు పుస్తక పరిమళం లో ఆ అరగంట చాలును సమీక్షించారు. ఈ పుస్తకం కినిగే లో దొరుకుతుంది. ఈ పుస్తకాన్ని చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని నిర్మొహమాటంగా తెలపాలనిమనవి. పత్రికలు కళ్ళకు గంతలు తొడుక్కుని, మెదడుకు సిద్ధాంతాల ముసుగులు వేసుకుని రచనలను సాహిత్య దృష్టితో కాక వ్యక్తిగతాల దృష్టితో సమీక్షిస్తూన్న పరిస్థితులలో పాఠకులే సమీక్షల ఆధారంగా కాక తామే స్వయంగా చదివి ఇతరులకు నిజానిజాలు చెప్పాల్సివుంటుంది. అందుకే, ఆ అరగంట చాలు కథల గురించి మీ విమర్శను ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఉత్తమ విమర్శకు బహుమతి వుంటుంది.
ఫణీంద్ర సమీక్షను ఇక్కడ చదవండి.

Enter Your Mail Address

February 13, 2013 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: నా రచనలు.

Leave a Reply