కథాకేళి లో కథాకళి-2, మేకలు-మైదానాలు.

ఇది కథాకేళి లో కథాకళి శీర్షికన ప్రచురితమయిన రెండవ కథ.  మేకలు-మైదానాలు.


 

 


Enter Your Mail Address

August 22, 2013 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: Uncategorized, నా రచనలు.

One Response

  1. G.S.Lakshmi - August 22, 2013

    నమస్కారమండీ. మీ mail ID ఇవ్వగలరా..

Leave a Reply