కౌముది జనవరి సంచికలో సరికొత్త శీర్షిక కథాకేళి.

కౌముది జనవరి సంచిక నుంచీ ప్రారంభమయినా నా సరికొత్త శీర్షిక కథాకేళి. ఒకే అంశంతో పలు విభిన్నమయిన కథలను సృజించి, ప్రదర్శ్తుంది ఈ శీర్షిక. కథ అనంతత్వాన్ని, సూక్షమంగానయినా తెలుగు పాథకులకు చేరువచేయాలన్నదీ ప్రయత్నం. మీ నిర్మొహమాటమయిన అభిప్రాయాన్ని తెలపండి. http://www.koumudi.net/Monthly/2014/january/index.html

Enter Your Mail Address

December 31, 2013 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply