చరిత్రపుటల్లోంచి వార్త ఆదివారం అనుబంధంలో…

గ్రీకు, రోమన్ నాగరికతలు వర్ధిల్లుతున్న సమయంలో అనాగరిక తెగలుగా భావించే సెల్టిక్ తెగలు నాగరీకుల తలదన్నే రీతిలో కోట నిర్మించారని తెలిసింద్. వారు కోటలు ఎలా నిర్మించారు, అందుకు దారి తీసిన పరిస్థితులు, సెల్టిక్ తెగల జీవన విధానాలు తెలిపే కథ ఈ ఆదివారం వార్త దినపత్రిక అనుబంధంలో, చరిత్ర పుటల్లోంచి, శీర్షికలో చదవండి.

Enter Your Mail Address

January 26, 2014 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: నా రచనలు.

Leave a Reply