షంకర్ జైకిషన్ అభిమానులకు ఒక గొప్ప అవకాశం. .

షనక్ర్ జైకిషన్ అభిమానులకు ఒక గొప్ప వార్త..ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వున్న శంకర్ జైకిషన్ అభిమానులందరూ ఒకే వేదికపై కలిసే అత్యద్భుతమయిన చారిత్రాత్మక కార్యక్రమం థరంగా మీడియాలో ఈరోజు, సాయంత్రం 6 గంటలనుండి రాత్రి 10 గంటలవరకూ జరుగుతుంది.

ప్రపంచం నలుమూలల వున్న సంగీతాభిమానులు ఈ వేదికపై తమ అనుభవాలను, అభిప్రాయాలను, శంకర్ జైకిషన్ సంగీతం పై తమ అనురాగాన్ని ఈ కార్యక్రమంలో ప్రకటిస్తారు.

ఈ కార్యక్రమంలో భాగం పంచుకునేందుకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వున్న సంగీతాభిమానులందరికీ ఇదే ఆహ్వానం.

ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేవారు, రాత్రి 7 గంటల నుండి 10 గంటల వరకూ..040-66778406, 040-66778403 కు ఫోను చేయవచ్చు.

స్కైప్ ద్వారా మాట్లాడాలనుకునేవారు, hindi.tharanga లో లాగిన్ అవవచ్చు.

ఫోను ఎంగేజ్ వస్తూన్నా, స్కైప్ కనెక్షన్ దొరకకున్నా, థరంగమీడియా ఫేస్ బుక్ పేజీలో మీ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్త పరిస్తే దాన్ని చదివి అందరికీ వినిపించేందుకు రేడియో జాకీలు సిద్ధంగా వుంటారు.

ఇంక ఆలస్యం దేనికి, మీ సంగీతాభిమానాన్ని ప్రకటించండి. ఈ మహత్తర కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకోండి.

Enter Your Mail Address

January 26, 2014 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply