చిత్ర మాస పత్రికలో ముస్సోలిని నవల ప్రచురితమయింది

చిత్ర మాస పత్రికలో ముస్సోలిని నవల ప్రచురితమయింది.తెలుగులో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం కేంద్రంగా సృజించిన తొలి నవల ఇది. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి

.

Enter Your Mail Address

January 30, 2014 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: నా రచనలు.

Leave a Reply