రామాపురంటోల్ గేట్ , థ్రిల్లింగ్/ చిల్లింగ్ కథ చదవండి.

రామాపురంటోల్ గేట్ , థ్రిల్లింగ్/ చిల్లింగ్ కథ చదవండి.

https://www.facebook.com/pages/Thrillingchilling-Stories/1599315790292304?ref=hl

Enter Your Mail Address

February 10, 2015 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Tags: , , , , ,  · Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. venkateswararao - February 10, 2015

    Kasthuri murali krishna….meeru aa murali ena?
    Seethafalmandi….

Leave a Reply