సృజనస్వరం…విశిష్ట సాహిత్య కార్యక్రమం ఆరంభమవుతోంది.

రచయితలకూ, సాహిత్య పిపాసులకూ శుభవార్త.. రేడియో థరంగాలో శ్రోతలను,సాహిత్యాసక్తులనూ విపరీతంగా ఆకర్షించిన సృజనస్వరం ఇప్పుడు,కొద్ది విరామం తరువాత TORI రేదియోలో ఆరంభమవుతోంది. వివరాలివిగో

Enter Your Mail Address

October 7, 2015 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: సృజనస్వరం

Leave a Reply