ప్రేమ కథామాలిక – నాందీ ప్రస్తావన కథ

ప్రేమ కథామాలిక కథా శీర్షికకు ఇది నాందీ ప్రస్తావన కథ. ఈ కథలో ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం పరిథిలో ఒదిగి,అనంతమైన ప్రేమ భావన విభిన్న రూపాల పరిచయ లక్ష్యంగా సాగుతుందీ శీర్షిక. చదివి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి..కథను చదవండి..

http://epaper.vaartha.com/878423/Sunday-Magazine/17-07-2016#dual/14/1

Enter Your Mail Address

July 18, 2016 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: నా రచనలు.

Leave a Reply