డిటెక్టివ్ శరత్ పరిశోధన కథ చదవండి.

ఈవారం నవ్య వారపత్రికలో ప్రచురితమయిన డిటెక్టివ్ శరత్ పరిశోధన కథ చదవండి…http://www.andhrajyothy.com/navyaweekly#60

Enter Your Mail Address

July 20, 2016 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. p l k sastry - July 9, 2017

    I want to subscribe for the magazine

    డిటెక్టివ్ శరత్ పరిశోధన
    పి ెల్ కె శాస్త్రి

Leave a Reply