ఒక హోలి-రెండుసినిమాలు-రెండు పాటలు.

హోలి పండుగ అనగానె రెండు అద్భుతమయిన సినిమాలు గుర్తుకు వస్తాయి.ఎందుకంతే,హోలి పాటలు అనేక సినిమల్లో వున్న,ఈ రెండు సినిమాలలో హోలి పాటలు.హెరో హెరొఇనుల సరసాలకు పరిమితంకావు.ఇవి సినిమా గమనములో కీలకమయిన పాత్రను వహిస్తాయి.పాత్రల వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ,కథను కొత్త మలౌపు తిప్పి,సినిమా స్వరూపాన్ని సంపూర్ణంగా మారుస్తాయి.
ఆన్,కోహినూర్,గోదాన్ వంటి సినిమాలలొని హోలి పాటలు మధురంగా వుండటమే కాదు,మంచి ప్రాచుర్యం పొందాయి.అలాగే,కటీ పతంగ్,సిల్సిలా లాంటి సినిమాలలో పాటలు హిట్ అయ్యాయి.అయినా ఆ పాటలు సినిమాలోంచి తొలగించినా పెద్ద నశ్టం ఏమీ వుండదు.కానీ,మదర్ ఇండియా లోని హోలీ పాటను తొలగిస్తే సినిమా ముందుకు నడవదు.ఆ పాట సందర్భం కీలకమయినది.పాట ఆరంభంలో పలీటూరి వారి సరసాలు ఆహ్లాదకరంగా చూపుతాదు.కాని,నెమ్మదిగా అది సునీల్ దత్ పాత్రకూ,జమీందారు కూతురి పాత్రకూ నడుమ చెలగాటంలా మారుతుంది.ఆమె కావాలని సునీల్దత్ తల్లి కుదువబెట్టిన బంగారు గాజులను అతనికి చూపి రెచ్చగొడుతూంటుంది.చివరికి సునీల్దత్ ఆమె చేతినుంచి గాజులు లాక్కోవాలని ప్రయత్నిస్తాడు.అంతా అపార్ధం చేసుకుంటారు.చివరికి ఎటువంటి పరిస్థితివస్తుందంటే,సునీల్దత్ వూరినుంచి పారిపోవాల్సివస్తుంది.దొంగలతో కలసి వూరిమీదకు దడికివస్తాడు.తల్లి చేతిలో మరణిస్తాదు.ఈ జరగబోయే కథకు హోలి పాట నాంది పలుకుతుంది.
అలాగే,షోలే సినిమాలో హోలీ పాట కీలకమయినది.ఇదికూడ ముందు హేమా,ధరం ల శ్రుంగార గీతంలా వున్నా పాట అయిపొయేసరికి ద్రుశ్యం మారిపోతుంది.గబ్బర్ సేన వూరిపయి దాడి చేస్తుంది.గబ్బ్ర్కు హీరోల పరిచయం అవుతుంది.హీరో లకు గబ్బర్ తెలుస్తాడు.ఒకరి శక్తి మరొకరు అంచనా వేసుకుంటారు.హాయిగా ఆడుతూ,పాడుతూ సాగె ద్రుశ్యం హథాత్తుగా గందరగోళంగా మారటం చాలా ఎఫెక్టివ్ గా వుంటుంది.
ఒక రకంగా చూస్తే మదర్ ఇండియా సినెమా పాటకూ,శోలే సినెమా పాట్కూ బణీలో లేక పోయినా సన్నివేశ స్రుష్టీ కరణలో పోలికలు కనిపిస్తాయి.అయినా ఈ రెండు పాటలు ఈతర హోలీ పాటలకు భిన్నంగా స్క్రిప్టు లో బాగా వొదిగి సినెమ్మ లను ఉన్నత స్థాయికి చేరుస్తాయి.

Enter Your Mail Address

March 22, 2008 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: sinemaa vishleashaNaa.

Leave a Reply